>

header logos

UKONČENA REALIZACE PROJEKTU, ZAHÁJENO OBDOBÍ UDRŽITELNOSTI

Název projektu ESF:

Inovace odborné výuky řemeslných oborů

Grantový projekt reg. Číslo CZ.1.07/1.1.28/02.0033

Název a číslo oblasti podpory : 1.1.Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název a číslo globálního grantu : CZ.1.07/1.1.28Zvyšování kvality ve vzdělávánívPardubickém kraji II

Financování- snepřímými náklady spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR aEvropského sociálního fondu.

Celkové způsobilé výdaje na projekt : 1.714.463,84 Kč

Smlouva uzavřena dne 22. 3. 2013

Doba trvání projektu– od 1.4. 2013 do 31.12.2014 , tj. 21 měsíců.

Udržitelnost:Stanovena na dva roky od ukončení projektu

Cílová skupina:

Primární cílovou skupinu tvořili žáci školy, jejichž vzdělávání je hlavní aktivitou školy. Projekt byl zaměřen na tři učební obory – 36-67/H01 Zedník, 36-64/H01 Tesař a 26-51/H01 Elektrikář – silnoproud. Cílem projektu bylo zavádění nejnovějších vzdělávacích metod a forem do výuky, aby škola dobře připravila žáky do zaměstnání, případně na další studium. Vzdělávací potřeby žáků jsou definovány vRVP rozpracovaných do ŠVP.

Přínos pro cílovou skupinu žáků:

 • Užší sepjetí teorie spraxí, vzdělávání podle nejnovějších trendů a potřeb praxe
 • Užší sepjetí obsahu výuky a potřeb a požadavků na trhu práce
 • Lepší uplatnění absolventů na trhu práce
 • Lepší adaptace absolventů na trhu práce
 • Při získání zaměstnání mají absolventi posíleny schopnosti učit se a zvládat nové technologie.

Popis projektu:

Projekt vycházel znutnosti propojení praktické a teoretické výuky a jeho navázání na potřeby a požadavky trhu práce.

Cíle projektu:

Obecným cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro výuku řemeslných učebních oborů na škole a důrazem na odborný výcvik, zlepšení uplatnění žáků vpraxi a na zvýšení jejich motivace ke vzdělávání se ve výše uvedených oborech. Cílem projektu bylo tedy i úzké propojení teoretické výuky a praktického výcviku žáků.

Dílčími cíli projektu byly:

KLÍČOVÁ AKTIVITA KA -1 : - Rozsah 2240 hodin. Byly vytvořeny inovativní vzdělávací materiály a souvisejících dílenské pracovní listy pro žáky 1.-3. ročníků učebních oborů 36-67/H01 Zedník, 36-64/H01 Tesař a 26-51/H01 Elektrikář – silnoproud. Vzdělávací matriály umožnily výrazné zlepšení zkvalitnění teoretické a praktické výuky, lépe motivují žáky ke vzdělávání se vučebních oborech. Vytvořené vzdělávací materiály umožňují přizpůsobit výuku potřebám trhu vzávislosti na technologickém vývoji vpraxi. Vzdělávací materiály jsou zároveň přenositelné na jiná střední odborná učiliště vPardubickém kraji. Cílem bylo vytvořit:

= 4 učební materiály pro 1.-3. ročník učebního oboru Zedník

= 6 učebních materiálů pro 1.-3. ročník učebního oboru Elektrikář – silnoproud

= 4 učební materiály pro 1.-3. ročník učebního oboru Tesař

Pozn.: Kromě teoretické učební látky obsahuje každý zučebních materiálů vdílčím rozsahu texty vněmeckém nebo anglickém jazyku sodbornou tématikou učebního oboru a dílenské listy svyužitím na pracovištích odborného výcviku. Na tvorbě textových učebních materiálů se podílelo 10 odborných garantů.

Výstupem této klíčové aktivity byl, kromě tvorby vzdělávacích materiálů vpředepsaném počtu a rozsahu, také nákup zařízení a vybavení pro odborný výcvik pro učební bory Zedník, Tesař a Elektrikář – silnoproud vcelkové výši 306900,- Kč. Úsek odborného výcviku byl dovybaven například lešením HAKI, malou zednickou mechanizací, dřevoobráběcími stroji a potřebnými nástroji pro měření a regulaci elektro zařízení.

Klíčová aktivita KA-2 : - Rozsah 150 hodin. Vrámci druhé klíčové aktivity došlo k pilotnímu ověření vzdělávacích materiálů ve výuce a vodborném výcviku pro žáky 1.-3.ročníků učebních 36-67/H01 Zedník, 36-64/H01 Tesař a 26-51/H01 Elektrikář – silnoproud. Textové materiály byly zahrnuty do procesu výuky a byly využívány jednotlivými učiteli a to jak vteoretické výuce, tak ve výuce jazyků cílené na zvolenou odbornost žáků a nakonec i voblasti odborného výcviku žáků za pomoci zpracovaných dílenských listů.

Výstupem této klíčové aktivity byla podpora všech žáků školy a to na základě jejich účasti na pilotním ověření vzdělávacích materiálů ve výuce a odborném výcviku. Uvedený výstup je doložen zápisy vtřídních knihách školy. Součástí je i uskutečněné dotazníkové šetření mezi žáky dokladující přínos ke zkvalitnění výuky. Textové materiály se staly nedílnou součástí výuky a přípravy žáků kNové závěrečné zkoušce. Metodici KA-3 zpracovali na závěr své činnosti zprávu, která byla podkladem pro následnou úpravu učebních textů a dílenských listů (zhotovených vrámci KA-1) do konečné podoby. Po finální kontrole a korektuře byly vzdělávací materiály dány ktisku u firmy Jirout s.r.o. Pardubice, Černá za Bory a vznikly tak vázané sady učebních textů. Zároveň byly totožné učební texty převedeny do elektronické podoby, která byla uložena jako součást webových stránek školy kvyužití jiným vzdělávacím subjektům a na serveru školy kužívání žákům školy a pedagogům.

Pozn.: Na realizaci úkolů KA-2 se podíleli 3 metodici – pracovníci školy.

Klíčová aktivita KA-3 : - Rozsah 1920 hodin. Vrámci třetí klíčové aktivity proběhla inovovaná výuka podle nově vytvořených vzdělávacích materiálů pro žáky vpraxi a to ve vybraných odborných firmách. Na základě uzavřených smluv o odborném výcviku žáků u firem docházeli žáci na praxe kvybraným firmám.

Výstupem této klíčové aktivity bylo realizace 8 stáží pro žáky školy, kdy rozsah každé znich zahrnoval 80 pracovních dní po 6 nebo 7 hodinách vzávislosti na věku žáků (ročníku). Žáci byli rozděleni do skupin a přiděleni kjednotlivým firmám podle zvoleného učebního oboru a podle odborného zaměření jednotlivých firem. Skupinám žáků byl zúrovně firem přidělen odborný garant, kterým byl kmenový pracovník firmy – instruktor. Pod jejich vedením prováděly skupiny žáků odborný výcvik vkonkrétních podmínkách firem a podílely se na plnění odborných úkolů na jejich pracovištích, přičemž byly využívány vytvořené dílenské listy. Zúrovně školy byly prováděny pravidelné kontroly těchto pracovišť.

Smlouvy o odborném výcviku žáků byly uzavřeny snásledujícími odbornými firmami:

 • EM ELEKTRO s.r.o., Teplého 2688, 530 02 Pardubice
 • ENERGOLAND spol. s r.o., Pardubická 18, 530 02 Srnojedy
 • GAMET elektro, s.r.o. Žižkova 165, 533 03 Dašice
 • HP SERVIS CZ s.r.o., Marešova 643/6, Černý Most,198 00 Praha 9
 • JHV – ENGINEERING s.r.o.,
 • L – B stavební s.r.o., Podfortenská 103, 537 01 Chrudim
 • STAVBY KAPITÁN, s.r.o., Račanská 309, 592 09 Svratka, (pracoviště Pardubice)
 • MICHAL VLČEK, Pardubická 181, 533 75 Dolní Ředice

Pozn.: Na realizaci úkolů KA-3 se podílelo 8 odborných garantů, kterými byli oborní pracovníci nasmlouvaných firem. Jejich úkolem byl dohled nad žáky a jejich odborné vedení vprůběhu trvání praxe. Dokladem o splnění úkolů KA-3 jsou zápisy vtřídních knihách potvrzené jednotlivými odbornými garanty KA-3.

POPIS REALIZACE PLÁNOVANÝCH AKTIVIT PO UKONČENÍ FINANCOVÁNÍ ZESF :

Udržitelnost projektu je stanovena na dva roky od jeho ukončení.

Vrámci udržitelnosti projektu budou realizovány tyto aktivity:

Klíčová aktivita č.1 – Nově vytvořené vzdělávací materiály budou po ukončení projektu využívány ve výuce. Za dobu udržitelnosti projektu budou minimálně 1 x aktualizovány, a to na náklady školy.

Klíčová aktivita č.2 – Pilotní ověření vzdělávacích materiálů, již vrámci udržitelnosti nebude jen pilotním, ale budou se používat nadále pro výuku ve všech učebních oborech.

Klíčová aktivita č.3 – Nadále bude realizována výuka vpraxi u odborných firem vrozsahu, který umožní projekt. Škola se bude zároveň snažit získávat i jiné firmy pro realizaci.

Popis přidané hodnoty projektu, včem je inovativní:

Přidaná hodnota projektu spočívá:

 • Vužším sepjetí teorie spraxí – potvrzuje se
 • Ve vzdělávání podle nejnovějších trendů a potřeb praxe – potvrzuje se
 • Ve zlepšení pozice absolventů na trhu práce díky přenosu trendů ztrhu práce do výukového obsahu školy – bude vyhodnocováno vprůběhu udržitelnosti projektu
 • Při získání zaměstnání bude mít absolvent posílené schopnosti učit se a zvládat nové technologie firmy – bude vyhodnocováno vprůběhu udržitelnosti projektu
 • Ve zvyšování kompetence žáků vsepjetí spožadavky trhu práce– potvrzuje se
 • Ve zkvalitnění a zefektivnění učňovského školství Pardubického kraje – bude vyhodnocováno vprůběhu udržitelnosti projektu
 • Ve zvýšení motivace žáků studovat učební obory – potvrzuje se
 • Vpřenositelnosti projektových výstupů na jiná střední odborná učiliště vPardubickém kraji– bude vyhodnocováno vprůběhu udržitelnosti projektu

SOUČASNÝ STAV PRŮBĚHU PROJEKTU

Vsoučasné době jsou ukončeny činnosti všech klíčových aktivit a projekt přechází do stavu udržitelnosti.

Výstupy projektu: 

Go to top