>

Umístění ve 2. kole přijímacího řízení Elektrikář silnoproud – vyhodnocení 11. 5. 2023

Pořadí

č.j.

Obor

 

1.

PřZ2023/40

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Přijat

2.

PřZ2023/61

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Přijat

3.

PřZ2023/49

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Přijat

4.

PřZ2023/56

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Přijat

5.

PřZ2023/36

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Přijat

6.

PřZ2023/55

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Přijat

7.

PřZ2023/70

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Přijat

8.

PřZ2023/46

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Přijat

9.

PřZ2023/51

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

10.

PřZ2023/69

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

11.

PřZ2023/62

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

12.

PřZ2023/39

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

13.

PřZ2023/50

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

14.

PřZ2023/71

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

15.

PřZ2023/38

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

16.

PřZ2023/53

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

17.

PřZ2023/54

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

18.

PřZ2023/66

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

19.

PřZ2023/45

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

20.

PřZ2023/64

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

21.

PřZ2023/42

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

22.

PřZ2023/33

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

23.

PřZ2023/41

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

24.

PřZ2023/35

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

25.

PřZ2023/63

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

 

Umístění ve 2. kole přijímacího řízení Manipulant poštovního provozu a přepravy – vyhodnocení 17. 5. 2023

Pořadí

č.j.

Obor

 

1.

PřZ2023/72

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

2.

PřZ2023/75

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

Přijat

3.

PřZ2023/91

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

4.

PřZ2023/73

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

5.

PřZ2023/67

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

6.

PřZ2023/42

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

7.

PřZ2023/83

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

8.

PřZ2023/33

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

9.

PřZ2023/58

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

10.

PřZ2023/86

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

11.

PřZ2023/81

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

12.

PřZ2023/68

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

13.

PřZ2023/74

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

14.

PřZ2023/43

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

15.

PřZ2023/77

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

16.

PřZ2023/57

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

nepřijat

17.

PřZ2023/82

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

nepřijat

18.

PřZ2023/78

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

nepřijat

19.

PřZ2023/32

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

nepřijat

20.

PřZ2023/89

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

nepřijat

21.

PřZ2023/92

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

nepřijat

 

Umístění ve 2. kole přijímacího řízení Tesař – vyhodnocení 17. 5. 2023

Pořadí

č.j.

Obor

 

1.

PřZ2023/85

37-64-H/01 tesař

přijat

2.

PřZ2023/69

37-64-H/01 tesař

přijat

3.

PřZ2023/71

37-64-H/01 tesař

přijat

4.

PřZ2023/90

37-64-H/01 tesař

přijat

5.

PřZ2023/37

37-64-H/01 tesař

přijat

6.

PřZ2023/42

37-64-H/01 tesař

přijat

7.

PřZ2023/41

37-64-H/01 tesař

přijat

8.

PřZ2023/80

37-64-H/01 tesař

přijat

9.

PřZ2023/76

37-64-H/01 tesař

nepřijat

10.

PřZ2023/60

37-64-H/01 tesař

nepřijat

11.

PřZ2023/52

37-64-H/01 tesař

nepřijat

12.

PřZ2023/48

37-64-H/01 tesař

nepřijat

13.

PřZ2023/88

37-64-H/01 tesař

nepřijat

14.

PřZ2023/87

37-64-H/01 tesař

nepřijat

 

Umístění ve 2. kole přijímacího řízení Zedník – vyhodnocení 17. 5. 2023

Pořadí

č.j.

Obor

 

1.

PřZ2023/47

37-67-H/01 zedník

přijat

2.

PřZ2023/65

37-67-H/01 zedník

přijat

3.

PřZ2023/84

37-67-H/01 zedník

přijat

4.

PřZ2023/37

37-67-H/01 zedník

přijat

5.

PřZ2023/64

37-67-H/01 zedník

přijat

6.

PřZ2023/94

37-67-H/01 zedník

přijat

7.

PřZ2023/42

37-67-H/01 zedník

nepřijat

8.

PřZ2023/83

37-67-H/01 zedník

nepřijat

9.

PřZ2023/60

37-67-H/01 zedník

nepřijat

10.

PřZ2023/88

37-67-H/01 zedník

nepřijat

11.

PřZ2023/48

37-67-H/01 zedník

nepřijat

12.

PřZ2023/93

37-67-H/01 zedník

nepřijat

 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 • Vzít zpět zápisový lístek Školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo když byl přijat na jinou školu na základě přijímacího řízení v náhradním termínu. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání, nebo rozhodnutím o přijetí v náhradním termínu. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.

Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Podmínky přijetí žáků ke vzdělávání ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, podle § 59. Dále se řídí Vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; Nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; Zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem, ve znění pozdějších předpisů a Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.   Při ukončení povinné školní docházky v zahraničí se musí uchazeč o studium prokázat nostrifikací (rozhodnutím o platnosti zahraničního vysvědčení v ČR vydaným krajským úřadem podle § 108 Školského zákona), u cizinců, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, je nutné předložit nejpozději při zahájení vzdělávání doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince na území ČR, a to podle § 20 odst. 3 Školského zákona.

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém
pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení
nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

 1. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.
 2. O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.
 3. Zdravotní způsobilost odpovídající zvolenému oboru vzdělávání s výučním listem má uchazeč o vzdělávání potvrzenou obvodním lékařem na přihlášce ke studiu. (Zdravotní způsobilost se prokazuje podle § 60 a odst. 3 a § 88 odst. 1 Školského zákona).
 4. S ohledem na formu výuky odborného výcviku nemůžeme akceptovat stupeň podpůrných opatření vyšší než I. Žáci se stupněm podpůrných opatření II mohou být přijati pouze po předchozí konzultaci s poskytovateli odborného výcviku.

Organizace přijímacího řízení:

 1. Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy. Termín pro první kolo přijímacího řízení je stanoven prováděcím právním předpisem, další kola vyhlašuje k naplnění předpokládaného stavu žáků. Ředitel školy stanoví jednotná kritéria pro všechny uchazeče, způsob jejich vyhodnocení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání.
 2. Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč (u nezletilých uchazečů zákonný zástupce s jejich souhlasem) řediteli střední školy do 1. 3. příslušného roku. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Přihlášku pro II. kolo přijímacího řízení musí uchazeči o studium oboru Elektrikář-silnoproud podat do 9. 5. 2023, pro ostatní obory do 16. 5. 2023.
 3. Na základě přijatých přihlášek a jejich předběžného vyhodnocení budou uchazečům nebo zákonným zástupcům zaslány pozvánky se stanovením termínu přijímacího řízení, včetně seznamu povinných dokladů.
 4. Přijímací řízení proběhne v budově školy. Z důvodů transparentnosti řízení jsou k němu pozváni spolu s uchazečem i jeho zákonní zástupci.
 5. Jednotlivá rozhodnutí ředitele školy o přijetí uchazeče budou zveřejněna pod registračním číslem uchazeče v budově školy a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v termínech stanovených MŠMT na dobu nejméně 15 dnů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 6. K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek, který uchazeč (zákonný zástupce) odevzdá řediteli dané školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.

Zápisový lístek vydává základní škola, jíž je uchazeč žákem, popřípadě krajský úřad.

TERMÍN 1I. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

16. (22.) 5. 2023

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Zedník 36-67-H/01: 6

Tesař 36-64-H/01:   11

Elektrikář-silnoproud 26-51-H/02: 2

Manipulant poštovního provozu a přepravy 37-51-H/01: 9 žáků – obor vhodný i pro dívky

 

Uvedené počty se mohou lišit na základě odevzdaných zápisových lístků v I. kole přijímacího řízení a v souvislosti s naplněním kapacity školy.

Forma přijímacího řízení: pohovor s uchazečem

Kritéria:

V II. kole přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle:

 1. hodnocení na vysvědčeních z předposledního a posledního ročníku základní školy. U oboru vzdělání elektrikář-silnoproud se přihlíží ke známkám z matematiky, fyziky, chování, českého a anglického jazyka. U oborů zedník a tesař jsou brány v úvahu známky z matematiky, chování, fyziky a českého jazyka, u oboru manipulant poštovního provozu a přepravy pak známky z matematiky, českého jazyka a chování. Žáci s vysvědčením z 9. r. bez nedostatečné jsou zvýhodněni. U cizinců je nutná dobrá znalost českého jazyka.
 2. dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
 3. V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 nemůže být součástí přijímacího řízení hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

V Pardubicích 24. 4. 2023                                                 Ing. Milan Randák

 

Poř. č.

č. j.

Obor

1

PřZ2023/07P

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

2

PřZ2023/01P

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

3

PřZ2023/02P

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

4

PřZ2023/24P

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

5

PřZ2023/28P

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

6

PřZ2023/05P

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

7

PřZ2023/11P

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

8

PřZ2023/16P

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

9

PřZ2023/21P

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

10

PřZ2023/08P

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

11

PřZ2023/12P

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

12

PřZ2023/23P

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

13

PřZ2023/06P

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

14

PřZ2023/19P

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

15

PřZ2023/25P

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

 

 

 

1

PřZ2023/09P

37-51-H/01 manipulant pošt.prov.

2

PřZ2023/30P

37-51-H/01 manipulant pošt.prov.

 

 

 

1

PřZ2023/26P

36-64-H/01 tesař

 

 

 

1

PřZ2023/04P

36-67-H/01 zedník

2

PřZ2023/03P

36-67-H/01 zedník

3

PřZ2023/29P

36-67-H/01 zedník

4

PřZ2023/13P

36-67-H/01 zedník

5

PřZ2023/31P

36-67-H/01 zedník

6

PřZ2023/18P

36-67-H/01 zedník

7

PřZ2023/22P

36-67-H/01 zedník

8

PřZ2023/27P

36-67-H/01 zedník

Go to top